Benito Santos Igrexario de Saiar Rías Baixas Albariño 2015

$17

Share Benito Santos Igrexario de Saiar Rías Baixas Albariño 2015 on FacebookShare Benito Santos Igrexario de Saiar Rías Baixas Albariño 2015 on TwitterShare Benito Santos Igrexario de Saiar Rías Baixas Albariño 2015 via email

Ratings on Delectable

Joyce Lin

Medium plus acidity, stone fruit, Tangerine, there is a creamy round note to it, some yellow floral note. Decent.

Medium plus acidity, stone fruit, Tangerine, there is a creamy round note to it, some yellow floral note. Decent.

8.8